Algemene voorwaarden

 

artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en

overeenkomst tussen.

 

HS.EASY, hierna te noemen: "Gebruiker",

en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing

heeft verklaart, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op

overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker

derden dienen te worden betrokken.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op

enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden,

dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig

van toepassing.Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden

teneinde nieuwe bepalingen te vervangen van de nietig of vernietigde

bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de

strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de

offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.Een offerte of aanbieding

vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking

heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden

indien de Wederpartij rederlijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of

aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennerlijke vergissing of

verschrijving bevat,

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en

andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de

overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis - en verblijf- ,

verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten

van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de

opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor

toekomstige orders.

 

artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging

overeenkomst

1. Is voor levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven,

dan is dit nimmer een fatale termijn.Bij overschrijding van een termijn dient de

Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.Gebruiker

dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering

te geven aan de overeenkomst.

2. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering

van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat

de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft

gesteld.

3. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker.De Wederpartij is verplicht de

zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden

gesteld.Indien de Wederpartij afname wijgert of nalatig is met het

verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de

levering,is Gebruiker gerechigd de zaken op te slaan voor rekening en

risico van de Wederpartij.

4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te

voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is

Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs

zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst

om die reden te ontbinden,indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit

een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar

oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of

of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst rederlijkerwijs

niet voorzien waren.

 

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de

overeenkomst.

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of

de overeenkomst te ontbinden,indien:

1a.de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet,niet volledig of

niet tijdig naakomt;

1b.na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis genomen

omstandigheden goede grond te geven vrezen dat Wederpartij de

verplichtingen niet na zou komen;

1c.de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om

zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de

overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is ;

1d.indien door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van

Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de

oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen,is Gebruiker

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de

overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden

voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de

overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vordereingen van

Gebruiker op de Wederpartij onmiddelijk opeisbaar.Indien Gebruiker de

na koming van de verplichtingen opschort,behoud hij zijn aanspraken uit de

wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat,is hij op generlei

wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten daardoor op enegerlei

wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker

gerechtigd tot vergoeding van de schade te vorderen,daaronder begrepen de

kosten daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende

verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt,

dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst ter stond en met directe

ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van

enige schade vergoeding of schadeloosstelling,terwijl de Wederpartij,uit

hoofde van wanprestatie,wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling

is verplicht.

7. Ingeval van liquidatie,van {aanvragen van} surséance van betaling of

faillissement,van beslaglegging-indien en voor zover het beslag niet

binnen drie maanden is opgeheven-ten laste van de Wederpartij, van

schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet

langer vrijerlijk over zijn vermogen kan beschikken,staat het Gebruiker vrij

om de overeenkomst terstond en met dircte ingang op te zeggen dan wel

de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verlpichting zijnerzijds

tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.De

vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn indat geval onmiddelijk

opeisbaar.

8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk

annuleert,dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,

vermeerdert met de eventuele aan-afvoer-en afleveringskosten daarvan en

de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,

integraal aan de Wederpartij in rekeing worden gebracht.

 

artikel 5. Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens

de Wederpartij indien hij daar toe gehinderd wordt als gevolg van een

omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,en noch krachtens de wet,

een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn

rekening komt .

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan,naast

hetgeen daaromtrent in de wet jurisprudentie wordt begrepen,alle van

buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,waarop Gebruiker geen

invloed kan uitoefenen,doch waardoor Gebruiker niet instaat is zijn

verplichtingen na te komen

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.Indien deze periode langer

duurt dan twee maanden,dan is ieder der partijen gerechtigd de

overeenkomst te ontbinden,zonder verplichting tot vergoeding van schade

aan de andere partij.

4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn

verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of

deze zou kunnen nakomen,en aan het nagekomen respectievelijk na te

komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,is Gebruiker gerechtigd om

het reeds nagekomen respectievelijk nagekomen gedeeelte separaat te

factureren.De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er

sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een

door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,tenzij

schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven .Gebruiker is gerechtigd om

periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur,

dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim.De Wederpartij is alsdan

een rente verschuldigd van 1% per maand,tenzij de wettelijke rente hoger

is,in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.De rente over het

opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de

Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig

verschuldigde bedrag.

3. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem

aan Gebruiker verschuldigde.

4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de

betalingsverplichting niet op.

5. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de {tijdige} nakoming

van zijn verplichtingen,dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van

voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.De

buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de

Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.Momenteel de

berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk ll.Indien Gebruiker echter

hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk

waren,komen de werlijk gemaakte kosten voor vergoeding in

aanmerking.De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen

eveneens op de Wederpartij worden verhaald.De Wederpartij is over de

verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken

blijven eigendom van Gebruiker tot dat de Wederpartij alle verplichtingen uit

de met Gebruiker gesloten overeenkomst{en} deugelijk is nagekomen.

2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud

geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,dan

is de Wederpartij verplicht Gebruiker daarvan onmiddelijk op de hoogte

te stellen.

3. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten

wil uitoefenen,geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet

herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen

derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker

zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames,verjaringstermijn

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en

normen die daaraan op het moment van levering rederlijkewijs gesteld

kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien er een gebrek is ontstaan

als gevolg van of voortvloeit uit onoordeeelkundig of oneigenlijk gebruik

daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of

door derden wanneer,zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker,

de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht

danwel hebben getracht aan te brengen,daaraan andere zaken werden

bevestigd die daar aan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden

ver-of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.De Wederpartij

komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door

of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan

uitoefenen,daaronder begrepen weersomstandigheden {zoals bijvoorbeeld

doch niet uitsluitend,extreme regenval of temperaturen} et cetera.

3. De Wederpartij is gehouden het geleverde te {doen} onderzoeken,

onmiddelijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden

gesteld.

Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit

van het geleverde overeenstemt met het geen is overeengekomen en

voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering

schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld.Eventuele niet zichtbare

gebreken dienen terstond,doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien

dagen,na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld.

De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het

gebrek te bevatten,zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.De

Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te {doen}

onderzoeken.

4. Indien de Wederpartij tijdig reclameert,schort dit zijn betalingsverplichting

niet op.De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en

betaling van de overigens bestelde zaken.

5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt,dan komt de

Wederpartij geen recht meer toe op herstel,vervanging of

schadeloosstelling.

6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dien aangaande tijdig is

gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke

termijn na retourontvangst daarvan danwel,indien retournering

rederlijkerwijze niet mogelijk is,schriftelijke kennisgeving ter zake van het

gebrek door de Wederpartij,ter keuze van Gebruiker,vervangen of

zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor

aan de Wederpartij voldoen.Ingeval van vervanging is de Wederpartij

gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de

eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen,tenzij Gebruiker anders

aangeeft.

7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de

kosten daardoor ontstaan,daaronder begrepen de onderzoekskosten,aan

de zijde van Gebruiker daardoor gevallen,integraal voor rekening van de

Wederpartij.

8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of

vervanging,inclusief administratie-,verzend-en voorrijkosten,aan de

Wederpartij in rekening gebracht worden.

 

artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn,dan is deze aansprakelijkheid

beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het

bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,daaronder

begrepen gevolgschade,gederfde winst,gemiste besparingen en schade

door bedrijfstagnatie.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden

niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of

zij leidinggevende ondergeschikten.

 

artikel 10. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de

Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de

macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

artikel 11. intellectuele eigendom

1.Gebruiker behoud zich de rechten en bevoegdheden voor die hem

toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet-en

regelgeving.Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een

overeenkomst aan zijn zijde toegekomen kennis ook voor andere

doeleinde te gebruiken,voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke

informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

artikel 12. toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is,is uitsluitend het

Nederlands recht van toepassing,ook indien aan een verbintenis geheel of

gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de

rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.De

toepasselijkheid van het Weens koopverdracht wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd

van geschille kennis te nemen,tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de

volgens de wet bevoegde rechter .

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen na dat zij zich tot het

uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie

zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met

Gebruiker.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarde is steeds bepalend

voor de uitleg daarvan.